אירועים

הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים,
הדואג לדורות מחנך אנשים